Blomsterlandet

Klimatkompenserar med Vi-skogen

Vi försöker minska våra utsläpp av växthusgaser. Men det som trots allt släpps ut ser vi till att klimatkompensera för. Vad man gör då är att investera i aktiviteter som minskar eller binder växthusgaserna. På Blomsterlandet har vi valt att klimatkompensera våra flygresor genom Vi-skogens trädplantering och deras arbete med hållbara jordbruksmetoder för att låta träd och mark absorbera växthusgaser.

Vi-skogens projekt för klimatkompensation ligger i västra Kenya och heter Kenya Agricultural Carbon Project. Projektet riktar sig till bönder som driver småskaligt jordbruk, med tillgång till mindre än 1 hektar mark. Omkring 30 000 bönder, merparten kvinnor, medverkar i projektet.

Vi-skogen mäter mängden växthusgaser som lagras in i träd och mark med hjälp av en globalt erkänd inlagringsmetod, som utvecklats tillsammans med Världsbanken och Bio Carbon Fund. Genom att mäta den exakta mängden lagrade växthusgaser kan Vi-skogen sälja den som kolkrediter till företag och privatpersoner. Mätmetoden är verifierad av en av de största standarderna på marknaden; Verified Carbon Standard.

Mer om Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med trädplantering i östra Afrika. De utbildar lokala bondeorganisationer i hållbart jordbruk och agroforestry - samplantering av träd och grödor, vilket har många gynnsamma effekter - jämställdhet och företagande.

Tanken är att på så vis ge kvinnor och män som lever i fattigdom ökade möjligheter att klara av klimatkrisens effekter. Samtidigt binds koldioxid och klimatat förbättras.

Sedan starten 1983 har Vi-skogen planterat över 128 miljoner träd och under den senaste tio-årsperioden stöttat mer än 2,5 miljoner människor.