Bekämpning av larver

Har du hittat glupska larver i din trädgård? Så här kan du bli av med dem.

Det finns i huvudsak två grupper av larver som under sommaren angriper våra trädgårdsväxter och gräsmattor.

Malar och fjärilar

Den första gruppen består av fjärilar eller malar vars larver har en glupande aptit innan de förpuppas, de äter (gnager) av bladen på en mängd växter. Angreppen pågår under några veckor innan de försvinner av sig själva, men de kan under denna korta tiden ändå ställa till med en hel del skada. Här ingår även allvarligare skadegörare som t.ex. Kålfjärilen och Rovfjärilen som kan göra stor skada på odlade kålväxter under sommaren.

Kålfjäril

Kålfjärililen angriper kålväxter främst under juli-augusti, det är den andra generationen fjärilar (larver) som kan orsaka stora skador både kommersiellt och för hemträdgården. Den första generationen flyger i maj-juni och orsakar oftast inte några skador eftersom kålfjäriles larver föredrar vilda växter. De gula äggen läggs på undersidan av bladen och efter ungefär en vecka kläcks laverna och sprider sig efterhand till plantor i närområdet. De kan i hemträdgården göra stor skada och efterlämnar bara bladnerverna på plantorna.

Rovfjäril

Rovfjärilar påminner mycket om kålfjärilarna men är något mindre, de återfinns även på samma platser och vid ungefär samma tid på året, de har likt kålfjärilen flera generationer under samma säsong och det är även här den andra generationen som gör skada på prydnadsväxter. Äggen läggs ett och ett och snart kläcks mattgröna, behårade larver med gula linjer på sidor och rygg. Både kålfjäril och rovfjäril bekämpas genom att täcka grödorna med fiberduk innan fjärilarna har möjlighet att angripa.

Bekämpning av malar och fjärilar

Bekämpning består till stor del av förebyggande åtgärder som kontroll av plantorna för att upptäcka angrepp i tid. Själva bekämpningen görs med insektsmedel innehållande rapsolja och pyretrum. Alla pyretrumprodukter är kontaktverkade så skadeinsekterna måste träffas med lösningen för att uppnå god effekt. Spruta hela plantan, både ovan, under blad och från sidorna för att uppnå god täckningsgrad för bästa effekt. Behandlingen kan behövas upprepas med en till två veckors mellanrum beroende på hur allvarligt angreppet är. De är även godkända att använda på grönsaker, frukt och bär som ska konsumeras.

Gräsmattelarver

Den andra gruppen är marklevande larver, ofta i folkmun kallade ”gräsmattelarver”. Vi tar här upp de tre vanligaste, ollonborrlarver, pingborrar och trädgårdsborre.

I utbildningen har vi bilder på skadan och skadedjuren. Texterna nedan används helt eller delvis som bildtexter till respektive skadedjur.

Trädgårdsborre

Trädgårdsborrarna svärmar i (slutet av) maj-(början av) juni och lägger sina ägg under grässvålen. Under juli månad kläcks larverna och börjar äta bland annat gräsrötter, skadorna brukar vara som värst under augusti-september och det är också under augusti som bekämpning med nematoder har som bäst effekt. Trädgårdsborrens larver är små, endast 10-15 mm och finns bara i marken under en säsong innan de nästa vår förpuppas. Trädgårdsborren lever helst i lätta jordar. Skadorna på gräsmattan kan i viss mån förebyggas genom kraftig vattning och gödsling under hela säsongen, på så vis växer gräset så kraftigt att skadorna inte blir lika omfattande.

Pingborre

Pingborre förekommer främst i södra Sverige och är lokalt ett stort problem för många trädgårdsägare. Skalbaggen är ca 2 cm lång, gulbrun och kraftigt behårad. Larverna är 1,5-3 cm långa med brunt huvud. De svärmar i slutet av juni eller början av juli uppe i trädkronorna eller i större buskar. De föredrar, likt trädgårdsborrarna, att leva i lätta jordar. Skadorna på gräsmattan kan i viss mån förebyggas genom kraftig vattning och gödsling under hela säsongen, på så vis växer gräset så kraftigt att skadorna inte blir lika omfattande.

Ollonborre

Ollonborrlarven är den största av skalbaggarna vars larver angriper gräsmattor, perenner buskar och träd och andra grödor i våra trädgårdar. De är 3 cm långa, med bruna täckvingar med fin behåring. De finns främst i de södra Sverige men förekommer sporadisk en bit upp i Mellansverige. Skador på gräsmattor är vanligast och brukar främst synas på våren. Själva larven är 4-5 cm lång, tjock och vitaktig till färgen. De lever under mark som larver i tre år innan de förpuppas det fjärde året. Puppan kläcks i augusti-september men skalbaggen stannar kvar under marken tills maj månad nästkommande år då de svärmarna.

Bekämpning av larver

Gemensamt för alla tre gräsmattelarverna är det idag inte finns någon kemisk bekämpning att tillgå. Det finns däremot nematoder (liknande små mikroskopiska maskar) som vattnas ut och infekterar larverna inifrån med dödlig utgång. Nematoderna släpper ifrån sig bakterier som orsakar blodförgiftning hos värddjuret innan de (nematoderna) förökar sig. De kläckta nematoderna söker sedan upp nya larver att parasitera. Man kan även minska skadorna genom att vattna, gödsla och klippa gräsmattan ofta. På så sätt växer gräsmattan så kraftigt att skadorna minimeras. Bekämpningen med nematoder sker under augusti, precis efter att de kläckts. Ollonborrens larver som till skillnad från pingborrens och trädgårdsborrens är fleråriga, är svåre att bekämpa med nematoder. Ofta krävs upprepad behandling flera år i följd.