Målområde: Drift & minskad miljöpåverkan

Vi arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan. Framför allt arbetar vi med att minska våra utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Det sker bland annat genom att minska energianvändningen i våra butiker - eftersom det är där den största användningen sker.

Solpaneler och bergvärme

Vi har identifierat fjärrvärme som den i särklass största källan till våra växthusgasutsläpp. Därför har vi sedan 2017 skrivit in geoenergi – i dagligt tal bergvärme – som önskvärd värmebärare. Tillsammans med solpaneler blir det en bra kombination då vi eftersträvar fastighter som är självförsörjande på energi med nära-noll-utsläpp när vi om- eller nyetablerar en butik eller lager. Vi strävar efter att installera solpaneler på alla fastigheter vi äger och därmed har rådighet över. Under året installerade vi solpaneler på ytterligare två butiker.

Klimatkompensation

Precis som under pandemiåren ersattes många fysiska möten av videomöten. Även om vi inte är uppe i samma resenivå som före pandemin så har resandet ökat – både bilresorna och flygresorna ökade under 2022 jämfört med året innan. Personresor med bil ökade med 15 000 mil eller 14 procent. Under förra året flög vi 35 000 mil jämfört med 12 500 mil år 2021. Räknat i koldioxidekvi- valenter motsvarar det en ökning från 31 till 91 ton. Flygresorna klimatkompenserar vi för genom organi- sationen Vi-skogens arbete med trädplanteringar och hållbara jordbruksmetoder i Kenya.

Gröna satsningar

Resor som görs med tjänstebilar ingår i ett klimatväx- lingsprogram där varje körd mil medför en merkostnad som vi fonderar internt för gröna satsningar utöver budget. Denna klimatväxling har finansierat ytterligare sju laddstolpar med plats för att ladda fjorton elbilar vid supportkontoret i Mölnlycke.

Smarta system och samordning sparar energi

Takluckor som står öppna, dörrar som inte stängs, fläktar som blåser åt fel håll och lampor som lyser för mycket och för ofta. En butik kan förbruka stora mängder energi – i onödan. På Blomsterlandet i Rud, Karlstad, har detektivarbete och ett nytt styrsystem halverat energikostnaden.

Namn: Jan Thilander
Gör: Energi- och miljösamordnare
På Blomsterlandet sedan: 1996, arbetat med energifrågor sedan 2012
Uppdrag: Att utveckla energistrategier

Att värma och lysa upp en av Blomsterlandets butiker kräver mycket energi. Växterna måste ha ljus och taket ska släppa igenom solens strålar. På vintern innebär det att det mycket värme kan försvinna ut genom taken. Butiksdörrar och portar är andra energitjuvar.

På sommaren är det omvänt: i äldre butiker skyddar väv i taket mot solen, men takluckorna måste ändå öppnas för att sänka temperaturen. Stora ”tropikfläktar” hjälper också till för att suga ut värmen. När temperaturen blir alltför hög kan i vissa fall ett kylsystem behöva användas.

I nya butiker finns varken takluckor, tropikfläktar eller skuggväv. Istället regleras temperaturen främst med ventilationssystemet. Men även här finns energiläckage att täta och mycket att spara in.

Undersökte största energiläckorna

För fem år sedan gjordes en kartläggning av samtliga butiker för att undersöka var de största energiläckorna fanns och hur energiåtgången kunde minska.

– Den största energiförlusten är när man släpper ut värme. Men också att man har fel eller för mycket belysning, säger Jan Thilander, energi- och miljösamordnare på Blomsterlandet.

Ett av vanligaste problemen i äldre butiker var att takluckorna stod öppna i onödan och att fläktarna inte fungerade som de skulle. Det gällde särskilt på vintern när fläktarna ska hålla kvar värmen i butiken så att den inte stiger uppåt. Då måste de snurra åt andra hållet än på sommaren.

Kabelfel kostade massor av energi

I en butik hade man både fönster och takluckor öppna även på vintern för att inte få det för varmt. Det hjälpte inte att temperaturen på pannan var inställd på 17 grader. Felet visade sig vara en liten kopparkabel i en ventil som reglerar flödet av varmvatten i värmesystemet. Kabeln ska vara skalad från sitt hölje för att registrera rätt temperatur, det hade någon missat vid installationen.

– Vi letade i flera dagar för att hitta felet. När vi fixat kabeln sparade butiken nära hundratusen kilowattimmar per år på sin energiräkning, säger Jan.

Hittade energitjuvar

En annan energitjuv var kalluft som spreds från butikslagren via den stora varuporten som står öppen vid leveranser. Eftersom lagren tidigare ofta hade innerväggar som inte gick ända upp till taket, spred sig kylan i hela butiken.

En annan upptäckt var att skjutdörrar med för stor öppning släppte ut mängder av värme.

– Vi räknade ut att varje decimeter smalare öppning sparar två tusen kronor per år.

Belysningen förbrukar också mycket energi. Dels beroende vilken typ av lampor som används, dels på hur ofta ljuset står på. Nu är nästan alla lampor på Blomsterlandet utbytta mot LED. Samtidigt försöker man gå över till att ljusstyrkan ökar eller minskar efter behov.

– Många butiker hade stora spottar som lyste på fasaden hela natten. Nu släcker vi all extern belysning klockan 22. Och inne i butiken styr vi så att det är tänt bara där det behövs. Det har vi sparat mycket på, säger Jan.

Egen väderstation

Butiken i Karlstad var en av dem som stack ut i undersökningen. Trots egen bergvärme hade man ovanligt hög energiförbrukning. För att få bukt med problemet inleddes 2018 ett pilotprojekt med målet att få total kontroll över alla delar i systemet. 2020 var alla komponenter installerade.

– Men själva it-delen fungerade fortfarande inte och det var otroligt knöligt att få kommunikationen på plats.

Men det finns fortfarande barnsjukdomar. Framför allt har det varit svårt att få rätt temperatur, berättar butikschef Malin Rönning.

– Det har varit väldigt varmt på sommaren, upp till 42 grader, och kallt vintertid. En morgon när jag kom var det bara tolv grader. Det visade sig att filtren i fläktsystemet var igensatta. Men får vi bara ordning på temperaturen så är jag jättenöjd, säger Malin.

Fullt utvecklat ska systemet styra allt från takluckor, tropikfläktar och skuggväv till värmepanna och belysning. Information kommer bland annat från en egen väderstation på taket och termometrar runt om i butiken.

Och resultatet?

Jan Thilander klickar fram en sammanställning över butikens energiförbrukning 2016: 438 000 kWh. Och 2022: 197 000 kWh.

– En halvering, säger han. Men de priser som gällde 2022 ger det en besparing på omkring 700 000 kronor.

Fler står på kö

Efter Karlstad står butiken i Torslanda på tur. Butiken har både solceller och bergvärme, men kommer ändå vinna på ett styrsystem.

– Vi vill ha en mall och en standard för hur systemet ska installeras, sedan är det bara att rulla vidare till fler butiker, säger Magnus Eriksson, projektansvarig inom fastighetsutveckling.

Under 2023 räknar han med att ytterligare sju butiker i fastigheter som Blomsterlandet äger ska få ett system. Totalt är Blomsterlandet fastighetsägare för 14 av kedjans 63 butiker, men det kan bli aktuellt med system även i butiker med andra hyresvärdar.

Kostnaden för själva styrsystemet ligger på mellan 50 000 och 75 000 kronor. En investering som snabbt betalar sig, både för miljön och plånboken.

– Ingen har tänkt så mycket på detta förut eftersom energin varit så billig. Nu är alla intresserade, säger Magnus Eriksson.

Hänvisningar: 1. Enligt vägtrafikemissionsmodellen 2. Tesab köldmedierapport 2021. Utsläpp gäller Backaplan, Enköping, Falkenberg, Linköping, Stenungsund, Sundsvall och Växjö. 3. Beräknat enligt Naturvårdsverket och Svensk fjärrvärme. 4. El ursprungsmärkt, Bra miljöval 5. Avser utsläpp från flyg i tjänsten. Utsläppsfaktor 1,9 enl. SOU 2019:11 Klimatkompensationen påverkar ej summan av redovisade utsläpp. 6. Biogena koldioxidutsläpp tas ej med i klimatredovisning enl. GHG-protokollet.

Blomsterlandets klimatpåverkan

De största källorna till Blomsterlandets koldioxidutsläpp är fjärrvärme (scope 2), utsläpp av köldmedia samt tjänsteresor i bil (scope 1 och 3). Utsläppen i scope 3 är i många fall svåra att beräkna, men vi mäter vi bland annat indirekta utsläpp från inköpt bilbränsle och utsläpp från flygresor i tjänst.

Vi har under året effektiviserat vår elanvändning med sju procent, eller 1 400 mWH, vilket motsvarar energianvändningen för omkring 70 småhus. Denna minskning i utsläpp av växthusgaser äts dock upp av utsläpp på grund av tillbud i våra system för kyl- och värmeanläggningar. Rapporteringen av köldmedieutsläpp släpar ett år, så de skedde i själva verket 2021. Det var då vi upptäckte läckage i sju butiker. Sedan dess har vi påbörjat arbetet med att byta köldmedia och infört tätare serviceinter- vall av anläggningarna.

Personresor med bil har ökat med 15 000 mil eller 14 procent jämfört med föregående år. Flygresorna har också ökat. Under året flög vi 35 000 mil jämfört med 12 500 mil under pandemiåret 2021. Vi har ökat resandet men vi är fortfarande inte uppe i samma nivåer som före pandemin.

Klimatindikatorer

Vid sidan om mätningar enligt GHG eller Greenhouse Gas Protocol som redovisas i tabellen intill, mäter vi även det vi kallar klimatindikatorer. Efter en nedåtgående trend ser vi även här hur utsläppssiffrorna ökade av skäl som beskrivits ovan.

Klimatinvesteringar

Vi har under 2022 investerat drygt nio miljoner kronor i förnybar energi och energieffektiviserande åtgärder. Glädjande är att vi har tagit bort den sista oljepannan i beståndet. Vi har nu förnybar uppvärmning i butikerna i Karlstad, Nacka, Södertälje, Torslanda och Örnsköldsvik, med fin energiprestanda som resultat. Solpaneler, LED-belysning och utveckling av smarta fastighetssystem är andra gröna investeringar under 2022.

  • Solpaneler: 1,2 MSEK
  • Uppvärmning genom förnybar energi (bergvärme): 4,4 MSEK
  • Miljösystem – AI-system: 0,2 MSEK
  • LED-belysning: 3,3 MSEK