Målområde: Leverantörer

Vi strävar efter långsiktiga relationer med leverantörer som delar vår syn på vad som är bra för såväl människa som miljö. För att vara en hållbar leverantör till Blomsterlandet vill vi att leverantören skriver under vår uppförandekod där vi tydliggör våra förväntningar och krav i frågor som rör mänskliga rättigheter, antikorruption, arbetsförhållanden och miljö.

Uppförandekoden baseras på internationellt vedertagna konventioner som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner för arbetslivet och principerna i FN:s Global Compact. Blomsterlandet är också medlem i den internationella organisationen Amfori BSCI, som antagit en omfattande uppförandekod för leverantörer i riskländer.

Vi vill att våra leverantörer lever upp till vår uppförandekod. Men som köpare av varor från ett stort antal producenter i olika länder är vi medvetna om att det finns risk att krav och förväntningar inte alltid efterlevs.

Riskkartläggning

Vi har som mål att göra en individuell riskbedömning av samtliga leverantörer, ett arbete vi påbörjade i slutet av 2021 med enkäter till våra svenska och europeiska leverantörer av växter och trädgårdstillbehör. Under arbetet fann vi bland annat att tre leverantörer svarat ja på frågan om de anlitar ungdomar under 15 år i verksamheten. Vid en närmare kontroll visade det sig att samtliga fall handlade om familjemedlemmar som hjälpte till.

Under året har kartläggningen av svenska och europeiska leverantörer fortsatt. Med hjälp av resultaten har vi vid uppföljande möten ställt krav på en handlingsplan för att fel och brister ska rättas till.

Vi vill också att våra leverantörer av blommor och växter är certifierade. Vi årets slut var drygt 90 procent av våra växtleverantörer certifierade enligt någon av standaderna IP Sigill, MPS eller Global GAP.

Under 2022 påbörjades även en riskkartläggning av våra leverantörer i Kina och Asien. Målet är att under 2023 ha granskat samtliga kinesiska leverantörer och påbörjat en kartläggning av övriga leverantörer i Asien.

Transporter

Varutransporter står för en betydande del av vår klimatpåverkan. Med hjälp av en ny digital strategi och ett nytt affärssystem kommer vi få större möjligheter att sänka utsläppen från våra transporter. Det sker genom att öka fyllnadsgraden i varje leverans, sampacka fler varor och minska det totala antalet leveranser.
Ett arbete pågår också med att se över våra leverantörsavtal och skärpa klimatkraven för lastbils- transporter och sjöfrakt.

Nytt affärssystem - gröna möjligheter

Ny digital strategi och ett nytt affärssystem kommer att ge Blomsterlandet möjligheter att arbeta aktivt för att sänka utsläppen från transporter och logistik. Det nya systemet ger bättre möjlighet att följa upp och styra flödet, säger logistikchef Ann Bernlert.

Namn: Ann Bernlert
Gör: Logistikchef
På Blomsterlandet sedan: 2021
Uppdrag: Att koordinera och effektivisera logistikflödet

Det är drygt ett år sedan Ann Bernlert tillträdde som Blomsterlandets logistikchef - bland annat med uppdraget att se till att transporterna blir mer klimatsmarta. Sedan dess har hon lagt större delen av sin tid på det nya affärssystem som införs efter sommaren 2023.

– På vårt logistikcenter i Helsingborg har det mesta hanterats relativt manuellt. Nu får vi kontroll och
kan följa flödet i realtid på allt från leveranser och lagerhantering till orderbehandling och distribution. Framför allt får vi lagersaldoredovisning vilket kommer hjälpa oss framåt med styrning av varor, säger hon.

Optimera transporterna

Med ett affärssystem skapas förutsättningar att optimera transporterna och samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan. Dessutom ger systemet möjlighet att för utvalda varugrupper använda det hon kallar ”behovsdriven påfyllning”.

– Det innebär att de butiker som når brytpunkter på artikelnivå får påfyllning. Då skickar man inte ut varor som inte behövs, minskar risken att bygga onödigt lager i butik och skapar bättre plats för de varor som hanteras för stunden. Det är en hållbarhetsfråga, tycker jag.

Hon vill också se över direktleveranserna till butikerna. Vissa varor är det bra att skicka direkt, andra kan dirigeras via terminalen istället. Då kan man sampacka mer och minska antal leveranstillfällen till varje butik.

– Och genom att vi optimerar transporterna ökar vi fyllnadsgraden och skickar därmed inte luft, säger Ann Bernlert.

Spårbarhet i leveranskedjan

Ann har 25 års erfarenhet av logistikfrågor och var under sju år logistikchef för Hemtex som hade 220 butiker som mest. Därifrån har hon med sig många idéer om hur logistiken ska organiseras för att både bli mer effektiv och mer hållbar.

Den kanske största hållbarhetsvinsten med affärssystemet väntar sig Ann Bernlert att få genom bättre överblick och genom att kunna optimera och planera flödet.

– Genom att vi får spårbarhet i leveranskedjan och kan jobba med uppföljning och analyser kan vi ta datadrivna beslut, säger hon.

Varuflödet tar olika vägar

Varuflödet i Blomsterlandet tar många vägar. En del går direkt från odlare och leverantör till butik, en del går först till terminalen i Helsingborg och distribueras sedan till butikerna. En del varor skickas också mellan butiker och temporära lager.

Produkter från Kina och Asien kommer med sjötransport, liksom krukor och keramik från Portugal. Övriga transporter sker oftast med lastbil. Det gäller också transporterna från Helsingborg ut till butikerna. Lastbilsfrakterna står också för den absolut största delen av transporternas klimatutsläpp.

När det gäller sjöfrakt från Asien vill Ann bland annat undersöka om det går att samla mer gods i färre avgångshamnar och nyttja större containrar som rymmer mer.

Koll på alla transporter

Ett grundläggande problem är att det är svårt att beräkna hur stora klimatutsläppen från transporterna är. I dagsläget är det bara transportören Kuehne Nagel som lämnar uppgifter för sjöfrakten.

På lastbilssidan är det också svårt att få fram siffror. Men nya fraktavtal och utvalda transportörer kommer att göra det lättare att mäta och minska klimatpåverkan.

- Jag vill ha koll på alla våra transporter, säger hon.