Målområde: Medarbetare

Medarbetarna är Blomsterlandets viktigaste tillgång. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och att aktivt arbeta med att förbättra arbetsmiljön för alla våra anställda. Det totala antalet heltidstjänster inom Blomsterlandet och ägarbolaget S-Invest uppgick under året till 744. Eftersom vår verksamhet i butik har betydande säsongsvariationer har vi också hos oss en hel del personer med särskild visstidsanställning.

Vi jobbar aktivt med kompetensutveckling och utbildningar för vår personal – för såväl nyanställda
som för de som varit länge hos oss. Det handlar om allt från växt- och trädgårdsutbildningar till säkerhetsrutiner, bolagets värdegrund och ekonomi- och ledarskapsutbildningar.

Mål för bättre arbetsmiljö

Vi har satt nya långsiktiga mål för vårt hållbarhetsarbete. Ett av dem handlar om att alla ska känna att de får vara som de är hos oss. Hos oss råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling och diskriminering.
Ett annat mål handlar om att vi inte ska ha några arbetsplatsolyckor eller allvarliga tillbud. Vid översynen av dessa frågor har vi kommit fram till att vi behöver hitta ett mer systematiskt arbetssätt. Det gäller bland annat att hitta mer enhetliga definitioner, verktyg för rapportering samt mätmetoder, vilket ska ske under 2023.

Tydliga mål och gemenskap

Varje år genomför vi en medarbetarundersökning i form av en webb-baserad, anonymiserad enkät. Vi ser undersökningen som ett sätt för medarbetarna att ge sin syn på hur man upplever sin egen situation och oss som arbetsgivare och för bolaget är det en viktig temperaturmätare.

Resultaten från medarbetarunderökningen ligger på en god nivå vid en jämförelse med andra arbetsgivare inom retail. Bland annat visar undersökningen även fortsatt att bolagets mål är tydliga, att man upplever en hög grad av gemenskap med sina kollegor och att man ser positivt på bolagets fortsatta utveckling. Undersökningen visar också fina resultat när det gäller värden som att känna sig trygg, säker och sedd samt att man ser positivt på möjligheterna till individuell utveckling.

På frågan om hur sannolikt det är att man skulle rekommendera oss som arbetsgivare redovisas svaren som ett index kallat eNPS. Det står för för Employee Net Promoter Score och ger ett mått som är tänkt att användas över tid. I år fick vi ett eNPS på 39. Skalan för eNPS går från -100 till 100. För att sätta årets siffra i ett sammanhang kan nämnas att benchmarkresultatet i år låg på -6. Man kan säga att ett värde mellan 0-20 är bra, ett värde mellan 20 och 50 är väldigt bra och allt över 50 är optimalt.

Medarbetare i korthet

eNPS

imagekycnm.png

Man mäter eNPS genom att ställa en enda fråga:

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra? Svaren viktas enligt en särskild modell och placeras på en skala som går mellan -100 till och 100. Förra årets eNPS var 42 och benchmark låg på 0.

Friskvårdsbidrag

Nyttjandegrad:

2022: 68% 2021: 58% 2020: 55%

Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kr per år. Med vår friskvårdsinsats vill vi bidra till att öka frisknärvaron och det allmänna välbefinnandet.

Jämställdhet

Jämställdhetsaspekterna ska alltid beaktas vid överväganden som gäller organisation, arbetsmiljö, lönesättning, rekrytering, utbildning och annan personalutveckling.

imagewx9td.png

Visselblåsarfunktionen

Vi har infört en visslarfunktion för att skapa möjlighet att påtala oegentligheter som korruption, mutor och jäv. Syftet är att ha en öppen och säker kanal för den som misstänker missförhållanden och att företaget snabbt ska kunna reda ut situationen. Visselblåsarfunktionen ligger hos en extern part och är konfidentiell.

imagebo6jg.png

Likabehandling

Inga former av kränkningar, trakasserier eller diskriminering accepteras hos oss. Företaget har en nolltolerans inom detta område, något vi bland annat stämmer av i vår årliga medar- betarundersökning.

imagepfksd.png

 

frisknärvaro.jpg