Så arbetar vi med hållbarhet

Blomsterlandet arbetar efter en strategisk plan som har ett treårsperspektiv och fastställs årligen. Den strategiska planen befinner sig i skärningspunkten mellan verksamhetsstrategi, digital strategi och hållbarhetsstrategi.

Hållbarhetsstrategin ger oss riktningen för hållbarhetsarbetet. I vår hållbarhetsplan beskriver vi de mål och aktiviteter som ska ta oss framåt under innevarande år. Det finns ett målkort
och en ansvarig person för varje målområde. Samtliga målområdesansvariga, samt delar av ledningsgruppen och ytterligare några personer, möts i hållbarhetsgruppen för kunskapsöver- föring, uppdatering och synkronisering av hållbarhetsarbetet. Denna hållbarhetsgrupp sammanträder ca sex gånger per år. Det finns även ett hållbarhetsråd med representanter från butiksledet som både fungerar som språkrör samt testar nya metoder och arbetssätt.

Riskanalys

Blomsterlandet arbetar löpande med att identifiera risker i samband med planering, projekt och beslut. De största riskerna sammanställs årligen till en övergripande riskanalys som presenteras
för bolagets styrelse. Analys av hållbarhetsrisker - med fokus på områdena antikorruption, mänskliga rättigheter, miljö samt socialt ansvar - sker i samverkan mellan områdesansvariga, hållbarhetsgruppen och ledningsgruppen.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Vår väsentlighetsanalys tar sin utgångspunkt i vår värdekedja och påverkan på samhället i stort. Vid arbetet med att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor lyssnar vi självklart på våra intressenter.

Vad är hållbarhet?

En stor del av klimatförändringarna, bristen på vatten och förlusten av biologisk mångfald är orsakade av oss människor. Ett överutnyttjande av jordens resurser har lett till dagens problem.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. En utveckling som behöver ske i balans och utan att utarma vår planet.

Begreppet hållbarhet bygger på de tre komponenterna eller grundpelarna ekologisk, social respektive ekonomisk hållbarhet, som när de samspelar och stödjer varandra, leder till hållbar utveckling.

 

Viktiga hållbarhetsfrågor - väsentlighetsanalys

Information och undersökningar från intressenterna, tillsammans med våra egna ambitioner och mål ger oss underlag för vilka hållbarhetsfrågor vi ska fokusera på.

I väsentlighetsanalysen klassificeras hållbarhetsfrågorna utifrån intressenternas perspektiv - deras förväntningar och önskemål och vilken betydelse frågorna har för dem - samt vilken betydelse de olika hållbarhetsfrågorna har för företaget och i vilken grad vi kan påverka dem.

Resultatet av väsentlighetsanalysen ligger sedan till grund för vad vi fokuserar på inom våra olika målområden för hållbarhetsarbetet.

Intressentdialog

  Vad är viktigt? Hur delas informationen?

Kund

• Produktkvalitet & säkerhet
• Mänskliga rättigheter
• Minskad miljöpåverkan
• Transparens
• Återvinning & avfallshantering
• Hjälp till mer hållbara val
• Kundundersökningar, kundkon- takt i butik och via kundtjänst
• Online - webbplats och sociala kanaler

Medarbetare

• Arbetsvillkor
• Mångfald & jämställdhet
• Minskad miljöpåverkan
• Antidiskriminering
• Medarbetarundersökningar
• Medarbetarsamtal
• Intranät
• Digitala informationsmöten

Ägare

• Långsiktig & hållbar utveckling
• Minskad miljöpåverkan
• Antikorruption
• Mångfald & jämställdhet
• Cirkularitet & hållbar produkt- utveckling
• Energiförsörjning & -användning
• Strategimöten & styrelsemöten
• Rapporter & redovisningar
• Pressmeddelande

Myndigheter & samhälle

• Lagar & regelverk
• Redovisning & rapportering
• Antikorruption
• Minskad klimatpåverkan
• Minskade klimatutsläpp
• Arbetsvillkor
• Mångfald & jämställdhet
• Löpande dialoger
• Myndighetskontakter • Lagar
• Mediarapportering

Övriga intressenter

• Lagar & regelverk
• Antikorruption
• Inriktningsdirektiv, t ex Code
of conduct
• Fastighetsägarnas gröna hyres-
avtal
• Löpande dialoger
• Erfarenhetsutbyte
• Certifieringar

Hållbarhetsrisker

Här är de hållbarhetsrisker vi identifierat inom de fyra rapporteringsområden som lagstiftningen kräver.

1. MILJÖ

Risker

Vi producerar inte själva varorna vi säljer i våra butiker, så det är framför allt i leverantörsledet som de stora miljörelaterade riskerna finns i form av energiåtgång, utsläpp, tveksamma val av råvaror, inslag av icke tillåtna bekämpningsmedel och liknande. Där är också våra möjligheter till kontroll relativt små. Risken att våra leverantörer inte lever upp till vår uppförandekod bedöms vara störst i länder som klassas som högriskländer av bland andra Amfori BSCI. Driften av vår verksamhet leder också till utsläpp av växthusgaser, liksom transporterna av produkterna vi säljer.

Styrning

Vårt arbete inom miljöområdet styrs bland annat av vår miljöpolicy och hållbarhetspolicy.

Aktiviteter

Vi arbetar aktivt med att minska den negativa miljö- och klimatbelastningen som vår verksamhet medför, både när det gäller produktionen av de varor vi säljer, emballagen som används, och transporterna de medför. Vi har stort fokus på att arbeta
med certifierade leverantörer samt att minska användningen av engångsamballage och att öka graden av materialåtervinning.
Att energieffektivisera våra butiker och de fastigheter vi äger är också ett prioriterat område.

2. SOCIALT ANSVAR/MEDARBETARE

Risker

I vår verksamhet finns flera identifierade hälsorisker. Att risk för rån och överfall i butik - samt fysiskt tunga lyft både i lager och butik - förekommer vet vi sedan tidigare. I koncernen som helhet finns hälsorisker, särskilt då i form av upplevd stress och hög arbetsbelastning under vissa perioder.

Styrning

Grundläggande för vår del är att försöka förebygga ohälsa och skador som beror på arbetet. Vi har satt upp en nollvision om diskriminering samt arbetsplatsolyckor och allvarliga tillbud som långsiktigt mål. Vår arbetsmiljöpolicy, skyddsombudspolicy, rehabiliteringspolicy och sedan länge inarbetade rutiner vägleder oss, liksom vår nya mångfaldspolicy. Även vår uppförandekod som används både externt och internt guidar oss i vårt arbete.

Aktiviteter

Vi arbetar kontinuerligt med utbildningar för vår personal. Det handlar om allt från säkerhetsrutiner till bolagets värdegrund och ren kunskapsöverföring inom olika områden. Varje år genomförs även en medarbetarundersökning som en temperaturmätare för företaget som ger underlag för vilka insatser som behövs på kort och lång sikt.

3. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Risker

De främsta riskerna för brott mot mänskliga rättigheter bedömer vi finnas i leverantörsledet och då främst i de länder som klassas som högriskländer.

Styrning

Våra styrdokument inom mänskliga rättigheter guidar såväl vårt interna arbete som de krav vi ställer på våra leverantörer. Våra riktlinjer baseras på internationella konventioner som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner för arbetslivet och principerna i FN:s Global Compact. Vi är medlemmar i den internationella organisationen Amfori BSCI, som antagit en omfattande uppförandekod för leverantörer. Merparten av våra leverantörer har förbundit sig att leva upp till vår uppförandekod och de krav kring hållbarhet som vi ställer i våra samarbetsavtal.

Aktiviteter

Under året har vi intensifierat vår genomlysning av leverantörsledet genom att bland annat skicka ut en enkät där vi ställer frågor som rör arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö. Varje leverantör följs upp och handlingsplaner sätts upp vid behov.

4. ANTIKORRUPTION

Risker

Risk för korruptionsbrott finns främst i vårt leverantörsled, särskilt i länder som klassas som högriskländer. Genom täta kontakter, en tydlig inköpsprocess och kvalitetssäkring minskar vi riskerna för korruption i leverantörsleden. Samtidigt får vi inte blunda för att korruption kan ske även i den egna verksamheten.

Styrning

Grunden för arbetet är vår antikorruptionspolicy, tillsammans med uppförandekod och inköpspolicy. Vi har också en attest- ordning som ska minska risken för oegentligheter. Den visselblåsarfunktion vi har infört ger våra medarbetare möjligheter att påtala misstänkt brottsligt beteende, som mutbrott.

Aktiviteter

Kännedom bland våra anställda om den visselblåsar- funktion vi infört är viktig och därför ställer vi frågan om man känner till att funktionen finns i den årliga medarbetarundersökningen.

Under året påbörjades en riskkartläggning av våra leverantörer i Asien och Kina med målet att samtliga kinesiska leverantörer ska ha granskats under 2023.