Guide

Skillnad mellan organisk gödsel, mineralgödsel och konstgödsel

Organisk gödsel har många fördelar, förutom att ge växter näring. De berikar jorden med mullrik humus och höjer jordens bördighet. Men finns det fördelar med andra slags gödselmedel som mineralgödsel? Läs här om vad som skiljer de olika gödselmedlen åt.

Organisk gödsel

Organisk gödsel härstammar från levande, organiska växter eller djur. När organiskt material bryts ner bildas mullämnen som färgar jorden brunsvart. En jord som länge gödslats med organiskt material och/eller kompost, får en hög mullhalt.

Organisk gödsel kallas också naturgödsel. Den behöver inte vara ekologisk. Ko- och hönsgödsel hämtas till exempel oftast från våra traditionella jordbruk.

Tång är ett fantastiskt, organiskt gödselmedel som innehåller många viktiga näringsämnen. Tång är dock relativt fattigt på kväve.

Fördelar med organisk gödsel:

 • Mullen har många positiva egenskaper; här trivs ett mikroliv i balans och den håller vatten och luft vilket är gynnsamt för växters rotutveckling.
 • Jord med hög mullhalt får en god struktur; sandjorden håller vatten och näring bättre, lerjorden blir luftigare och mer lättarbetad.
 • Förutsatt att det inte råder näringsbrist får växter som lever i en mullrik jord en god motståndskraft mot många sjukdomar och skadedjur.
 • Man tar tillvara på en befintlig resurs, vilket ger en hållbar odlingsform. Det kan vara kompostering, avföring från kor och höns, havsalger, tång, blast från jordbruk, slakteriavfall eller fågelspillning, guano.
 • Finns också som flytande gödsel för enklare hantering.

Nackdelar med organisk gödsel:

 • Gödseln kan ta längre tid att verka – ibland flera veckor. Det gäller särskilt vid kall väderlek. Gödseln behöver bearbetas av mikrolivet i jorden innan det blir växttillgängligt.
 • Den är tyngre och därmed både dyr och energikrävande att transportera i handelsleden.
 • Gödseln kan vara svår att dosera och det kan behövas viss odlingskunskap för att ge fullgod näringsstatus.
 • Den kan vara kontaminerad med oönskade ämnen, beroende på ursprunget. Så har varit fallit med ogräsmedlet pyralid, som hamnat i olika organiska gödselmedel. Läs mer om dem i vår infomration om pyralider.


Mineralgödsel och konstgödsel

Med mineralgödsel menas gödsel som härstammar från mineraler och är oorganisk. Mineralerna kan ha sitt ursprung i naturliga, geologiska källor, som berg- eller saltavlagringar. Hit hör stenmjöl, kalktsten, kaliumsalt och fosforavlagringar.

Industriellt tillverkade gödselmedel kallas generellt konstgödsel. Hit hör många kvävegödselmedel (till exempel Urea). Kvävegödselmedlen framställs ofta som en biprodukt vid utvinning av naturgas, då luftens kvävgas tas tillvara.

Flytande tomatnäring gör det enkelt att odla. Blindtester har inte visat några smakskillnader på tomater som gödslats med oorganisk eller organisk gödsel.

Denna typ av gödsel kallas också felaktigt handelsgödsel - all slags gödsel som säljs är per definition handelsgödsel.

Upplöst i vatten till flytande gödselmedel är oorganisk gödsel enkel att både dosera och vattna ut. Den är snabbverkande då den hamnar i jorden och markfukten bidrar till att näringsämnena blir växttillgängliga.
Denna gödsel kan också behandlas så att den blir mer långtidsverkande. Näringskornen får då ett skal, coating, som ser till att gödseln sakta löses upp.

Fördelar med oorganisk gödsel:

 • Lätt att dosera och hantera.
 • Inte behäftad med kontaminerade ämnen.
 • Ger snabbt effekt om en växt lider av akut näringsbrist.
 • Växterna får, rätt gödslade, en god tillväxt.
 • När/om växtresterna myllas ner i jorden, eller komposteras, bidrar de till att höja mullhalten och ger då också på sikt en livskraftig och bördig jord.
 • De är koncentrerade och därför relativt billigare att frakta jämfört med organiska gödselmedel.

Men oorganisk gödsel har flera nackdelar:

 • Det är en energikrävande process att framställa dem och de bidrar då till klimatförsämring.
 • Mineralbrytningen tär på en ändlig resurs.
 • De är relativt dyra.
 • De bidrar inte direkt till att höja mullhalten i jorden.

Det är lätt hänt att man överdoserar, särskilt flytande gödsel. Förutom att växterna då mår dåligt, kommer det lättrörliga kvävet och fosforn att lakas ut och hamna i grundvattnet om man odlar på friland.

Vad betyder NPK?

Om du läst på en förpackning med gödsel av något slag har du säkert sett förkortningen NPK. NPK-värdet talar om hur mycket näring gödselmedlet har av de viktiga näringsämnena kväve(N), fosfor(P) och kalium(K) i relation till varandra. Det anges i viktprocent av gödselmedlets totala vikt. Till exempel NPK 10-5-1. I detta fall innehåller gödselmedlet tio % kväve och tio gånger så mycket kväve som kalium, och dubbelt så mycket mer än fosfor.

NPK-värdet säger inget om vilken slags gödselmedel det är, utan anges för både organisk och oorganisk gödsel. Ibland saknas denna information för organisk gödsel, då det kan vara svårt att exakt avgöra näringshalterna i dessa gödselmedel.

Vilket gödselmedel ska jag välja?

I Blomsterlandets butiker får du hjälp av vår kunniga personal att välja rätt slags gödsel för dina ändamål.

Som fackhandel vill vi tillhandahålla gödsel för både nybörjare och proffsodlare. Den som odlar mycket av ett växtslag och vill optimera odlingen kan välja specialgödsel för dessa, som tomat- citrus- eller pelargongödsel.

Men om du har flera olika växter och vill ha det enkelt, välj ett allsidigt gödselmedel. Flytande gödselmedel är bara att blanda i vattenkannan. Långtidsverkande granulat (korn) är bra om du inte vill tänka på att gödsla – dem myllar du bara ner i jorden. Sedan kan du välja till ytterligare ett gödselmedel för specialväxterna.

Surjordsväxter behöver specialgödsel, som sänker pH. Hortensians klarblå blommor kommer också fram vid lågt pH. Enkelt fixat med flytande gödselmedel för surjordsväxter.

Snabb fakta om gödsel

 • Med organisk gödsel menas att den kommer från växt- eller djurriket. Den kan härstamma från tång, kompost, gräsklipp eller höns. Kallas också naturgödsel.
 • Mineralgödsel har ofta sitt ursprung i naturliga, geologiska källor, som stenmjöl eller kalksten.
 • Konstgödsel tillverkas industriellt, som kvävegödselmedlet Urea.
 • NPK är en förkortning av kväve(N), fosfor(P) och kalium(K). De kallas makronäringsämnen, som växten behöver mycket av. Fördelningen av ämnena kan anpassas till olika växter.
 • I växten spelar det ingen roll var näringen kommer ifrån. Kväveföreningen är den samma, om den kommer från en höna eller är framställd industriellt.
 • Organiska gödselmedel har många positiva bieffekter. De höjer jordens bördighet på både kort och lång sikt. De höjer mullhalten, gynnar mikrolivet och stärker växten som får lättare att ta upp näringen. I naturgödsel återbrukas en naturlig resurs.
 • Oorganisk gödsel är energikrävande att framställa. Men den är mer koncentrerad och billigare att frakta.
 • Även oorganisk gödsel bidrar långsiktigt till en höjd mullhalt och ett ökat mikroliv i jorden om växtresterna myllas ner.