E-planta - vad betyder märkningen?

Vi på Blomsterlandet arbetar hela tiden aktivt med att öka kvaliteten på våra växter. För att göra det tydligare kvalitetsmärker vi delar av vårt sortiment. E-planta är en sådan kvalitetsbeteckning för vedartade träd och buskar.

Vad betyder kvalitetsmärkningen E-planta?

- Utvalda och anpassade för svenska förhållanden

Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för frost- och vinterskador.

- Svenskodlade

Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.

- Provodlade och testade under lång tid

Provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

- Art- respektive sortäkta

Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

- Sunda plantor

Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare.

När du väljer buskar och träd med märket E-planta, väljer du en frisk planta som kommer trivas i vårt svenska klimat.

Vem väljer ut de växter som blir E-plantor?

Idag är det stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplatstation som väljer och testar E-plantorna. Där finns det en expertgrupp som har bred kompetens med representanter från forskning, plantskolor och växtanvändare i offentlig verksamhet och fritidsodling. Idag finns det ca 160 träd och buskar samt ett 90-tal fruktträd och bärväxter som har fått märkningen och många av dem är välkända växter som kan ses som ett bassortiment i trädgården.

Fruktträd och bärbuskar som har certifieringen har bättre motståndskraft mot skador och sjukdomar, ger rikliga och stora skördar med frukt och bär av hög kvalitet.

E-plantorna är märkta med ett stort ’E’ efter det latinska namnet och ofta finns E-logon tryckt på etiketten.

Vilka växter finns som E-planta?

eplanta.com kan du se en lista på vilket sortiment som har fått märkningen E-planta.

Sortiment av E-plantor