Guide

Beskära rosor

Rosor som beskärs ger rikligare blomning tack vare att solljuset lättare når alla skott. Genom att glesa ur och klippa rosor blir det också luftigare och risken för sjukdomsangrepp minskar. Och låt inte beskärningen avskräcka, för det ska mycket till för att en ros inte ska överleva på grund av felaktig klippning.

Det finns ett gammalt talesätt som säger att rosor ska beskäras när björkarnas blad är stora som musöron, det vill säga när björkträden börjar grönska på våren. Tipset gäller än eftersom detta brukar sammanfalla med när risken för hårda frostnätter är över. I sydligaste Sverige går det till och med att beskära rosorna lite tidigare under vårvintern eftersom frosten inte biter sig fast lika hårt här.

Vilande knoppar på rosor kallas för ögon. När våren och värmen kommer utvecklas dessa vilande knoppar, eller tillväxtpunkter, till skott. Vid beskärning av rosor gör man ett diagonalt snitt strax ovanför ett öga. Genom att välja att lägga snittet vid ett utåtriktat öga kommer busken bli luftig och risken för att grenar korsar och skaver på varandra minskar.

Det finns olika beskärningsrekommendationer beroende på vilken huvudgrupp som rosen tillhör. Men oavsett så gäller följande för alla typer av rosor:

  • Använd en vass sekatör och till riktigt grova grenar rekommenderas en grensax.
  • Börja med att ta bort alla döda grenar. De känns igen på sin oftast mörkbruna, ibland nästan svarta, nyans. Döda grenar är även bruna inuti jämfört med levande, gröna grenar som är ljusa, nästan vita, inuti.
  • Klipp även bort skadade grenar och tunna, klena skott.
  • På okulerade, förädlade, rosor kan det även ha kommit vildskott från grundstammen, dessa ska också bort. Att riva av vildskotten är oftast det lättaste eftersom de vanligen utgår från plantans rothals och kan vara svåra att nå för att klippa av.

Beskära rabattrosor

Rabattrosor blommar, i de allra flesta fall, på årsskotten och beskärs varje år men mer eller mindre hårt beroende på hur man vill ha sina rosor. Hårdare beskärning ger lägre buskar med rikare blomning.

Klaseblommande rosor

Både floribunda- och polyantarosor är rabattrosor som blommar med många blommor i klasar, så kallade klaseblommande rosor. Rosorna beskärs hårt, svagväxande sorter skärs tillbaka så cirka 15 cm återstår och mer starkväxande sorter till cirka 25 cm ovan mark. Den här hårda beskärningen ger täta och välväxta rosbuskar.

Storblommiga rabattrosor

Tehybridrosor tillhör de storblommiga rabattrosorna. De blommar på årsskotten och är mindre härdiga än till exempel floribundarosor. Därför är det viktigt att inte börja beskära tehybridrosor allt för tidigt på våren för då kan nya frysskador uppstå.
Börja med att klippa bort gamla och svaga grenar. Fyra till fem av de kraftigaste skotten lämnas kvar. Starkväxande sorter skärs tillbaka så det blir kvar cirka 20–30 cm. De svagväxande sorterna kan beskäras så det återstår cirka 10–20 cm. Eventuella sidoskott kortas in så 1–2 ögon blir kvar.

Klaseblommande rabattros 'Astrid Lindgren'

Buskrosor

Buskrosor delas in i engångsblommande och remonterande rosor, som blommar i flera omgångar.

Engångsblommande buskrosor

Blommar ofta på fjolårsskott eller äldre skott. Därför ska alltför hård beskärning undvikas då man lätt kan klippa bort årets blomning. Börja med att ta bort allt dött och även tunna, spinkiga skott. De allra äldsta grenarna, som slutat ge blommor, klipps av vid markytan. Upplevs rosbusken efter detta fortfarande som mycket tät behöver den glesas ur genom att fler grenar klipps bort. Lägre och kompaktare buskrosor kan alternativt beskäras genom att man formar till rosbusken med hjälp av en häcksax.

Återblommande buskrosor

Klipp bort döda och torra grenar. Ta även bort felriktade och för tätt sittande skott. Rosbuskens kraftigaste årsskott kortas in med en tredjedel och de svagare skotten kortas in så 3–4 ögon återstår. Och klipp gärna ovanför ett utåtpekande öga för att rosen ska bli luftig.
Hos de återblommande, remonterande, buskrosorna tillkommer att sommartid beskära överblommade skott för att rosen ska återkomma med ytterligare blomning.

Beskära och klippa klätterrosor

Klätterrosor ska helst inte beskäras alls de första åren efter plantering. Sen räcker det oftast med en lätt putsning. Skadade och döda grenar ska alltid klippas bort. Klipp även bort några av de äldsta grenarna då och då. Korta eventuellt in mycket långa, raka skott.

Det går till viss del att styra växtsättet hos klätterrosor. Önskas ett smalt, upprätt växtsätt klipps grenarna av ovanför ett inåtpekande öga. Är önskemålet en yvig, bred ros klipps grenarna in ovanför ett utåtpekande öga. Engångsblommande klätterrosor får absolut inte beskäras för hårt, för då kan årets blomning klippas bort.

Småblommiga klätterrosor

Börja med att ta bort skadade och döda grenar. Har rosen blivit alltför tät och risig går det att klippa ner den helt, som en slags föryngringsbeskärning, lämna kvar 10 cm ovan mark. Annars gäller att de långa huvudskottens sidoskott kortas in över 3–5 ögon.

Storblommiga klätterrosor

Växer rosen mot en spaljé eller liknande kan växten formas genom att långa grenar kortas in på olika nivåer och att sidoskotten på dessa grenar kortas in så 3–5 ögon blir kvar.

Klätterros Wichurana-ros 'New Dawn'

Stamrosor

Stamrosor är ympade på en rak stam av en tålig vildros. Då det endast är den förädlade delen av rosen som ska växa och blomma måste eventuella rotskott och vildskott från vildrosen tas bort så fort de visar sig. Detta kan göras när som från tidig vår till sen höst. I kronan, den förädlade delen, behöver endast skadade och döda grenar klippas bort. Av estetiska skäl kan man även klippa lite lätt för att forma till kronan.

Marktäckande rosor

Marktäckande rosor är ingen enhetlig grupp utan deras gemensamma egenskap är växtsättet som är lågt och utbrett. Många av de marktäckande rosorna har ofta en lång, sammanhängande blomningstid. Marktäckande rosor ska inte beskäras mycket. Ta bara bort allt för yviga skott och grenar. Även vissna blommor kan bli aktuellt att putsa bort under växtsäsongen om busken inte är självrensande.

Blir du sugen på att plantera fler rosor?