Fakta om pyralider - bekämpningsmedel i växtnäring och jord

Pyralider är ogräsmedel som orsakat missväxt av framför allt tomatplantor hos fritidsodlare. Läs om hur detta kunde hända och vad vi på Blomsterlandet gör för att minimera risken för att det ska ske igen.

Pyralidskadad tomatplanta. Foto: Karin Elmberg

Det var under 2020 som några fritidsodlare började rapportera ett underligt fenomen. Deras plantor, främst tomater, drabbades av missväxt. Efter ett gediget ”detektivarbete” hittade man orsaken. Vissa gödselsorter innehöll ett ämne som heter vinass, som i sin tur visade sig innehålla rester av pyralider - ogräsmedel som används i jordbruket. Man har också hittat pyralidrester i höns- och kogödsel.

Blomsterlandet och branschen som helhet tar frågan på största allvar. Så vitt vi förstår är det i princip omöjligt att garantera att rester av pyralid inte kan förekomma men vi och våra leverantörer gör vårt yttersta för att minimera risken.

 • Vi ställer krav på våra leverantörer och producenter att det inte ska förekomma skadliga ämnen i deras produkter.
 • Ingen av jordarna du numera köper hos Blomsterlandet innehåller vinass, som var huvudkällan till pyraliderna.
 • Blomsterlandet gör numera omfattande tester av jordprodukter under våra egna varumärken, och ställer samma krav på våra leverantörer. Analyserna testar spår av pyralider och andra tungmetaller.
 • Blomsterlandet utför också omfattande testodlingar i vårt sortiment av jord och gödsel.
 • Hönsgödsel från andra varumärken visade i några stickprov 2021 spår av pyralider. Det beror på att höns utfordrats med vegetabilier som innehöll ogräsmedlet. Därför väljer vi bara leverantörer av hönsgödsel från säkra källor med omfattande analyser som visar att gödslet är fritt från pyralider.
 • Mineralgödsel innehåller inte pyralider eftersom det inte har urpsprung i växt- eller djurriket.

Vad är pyralid?

Pyralider är ett samlingsnamn på klopyralid och aminopyralid, som är ett vanligt ogräsmedel (herbicid) i konventionellt jordbruk i både Sverige och utomlands. De verkar genom att hämma växtens utveckling av blad, skott och blommor. I teorin hindras växthormonet auxin, som slutar fungera normalt.

Pyralider bryts ner långsamt. Efter vad man vet kan det ta minst ett år innan de är borta. Medlet kan därför finnas kvar i kretsloppet när det väl kommit in i växterna.

Snabbast går nedbrytningen i en fuktig, varm jord, rik på mikroorganismer. I den miljön bryts pyraliderna ner på några månader visar forskning.

Pyralid i gödselmedel

Det som drabbade fritidsodlarna med missväxt var att man fann rester av pyralider i ekologiska, KRAV-godkända gödselmedel. Högst var innehållet i flytande gödselmedel. Man fann också pyralidrester i ko- och hönsgödsel, där djuren utfordrats med växtrester.

Källan till att pyraliderna hamnat i gödselmedlen visade sig vara vinass, en restprodukt från sockerbetsindustrin.

KRAV (svenskt certifieringsorgan för ekologisk odling) och EU:s regelverk för ekologisk produktion godkänner att råvaran till ekologiska gödselmedel tas från konventionell odling. Sedan 2022 kräver bråde KRAV och EU:s regelverk omfattande testning från producenternas av jord och gödsel som säljs till konsumenter.

Det finns ingen svensk myndighet som ansvarar för frågor som rör fritidsodling. Jordbruksverket hanterar i dagsläget bara yrkesodlingen. Det saknas lagstiftning med gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i jord och gödsel till fritidsodling.

Känsliga växter för pyralid

Medan de flesta växtslag inte reagerar alls, är andra mycket känsliga för pyralider. Till de senare hör växter i potatisfamiljen, Solanaceae; tomat, paprika, potatis och chili . Men också ärtväxter (familjen Fabaceae) och korgblommiga växter (familjen Asteraceae), dit sallat hör.

Skador av pyralid på växter

Typiska symtom är missbildade toppskott, vridna stjälkar och hopskrynklade blad.

Men – liknande skador kan också uppstå på grund av andra miljöfaktorer. Hög salthalt i jorden på grund av övergödsling kan ge samma symtom. Likaså växtvirus, felaktigt pH eller extremt varm eller kall odlingstemperatur.

Ihoprullade tomatblad är vanligt vid torka och/eller höga kvävenivåer i jorden.

Är du orolig och har fler frågor, vänd dig gärna till vår kundservice.

Säker användning av jord och gödsel

Jord- och gödselbranschen anstränger sig hårt för att se till att jord och gödsel är fria från skadliga ämnen.

 • Laboratorierna förfinar sina analyser.
 • Jord- och gödselfabrikanterna tar fler prover.
 • Man ersätter vinass med andra, säkra källor som Biofer som tillverkas av slakteriavfall.
 • FOR, Fritidsodlingens riksorganisation, driver frågan kring att denna form av svårnedbrytbara ogräsmedel tas bort från yrkesodlingen.
 • FOR uppmanar Jordbruksverket att ta sig an fritidsodlingens bekymmer och införa en lagstiftning med tydliga gränsvärden.