Vår hållbarhetsblomma - målområden

Vår ambition är att hållbarhetsarbetet ska vara något som vi känner stolthet över, som känns meningsfullt och något som vi gör med glädje även om det ibland innebär merarbete eller ökade kostnader. Vår inställning är också att vi hela tiden lär oss och att alla steg i rätt riktning är viktiga, även de små stegen.

Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla delar av vår verksamhet och i vårt dagliga arbete

Målområden

Blomsterlandets hållbarhetsarbete är indelat i sju målområden med tydlig ansvarsfördelning. Inom varje område sätter vi specifika mål bland annat baserade på vår väsentlighetsanalys och bestämmer aktiviteter för en mer hållbar verksamhet.

Våra målområden knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål. Prioriterade FN:mål för vår del är mål 7, 8, 12 och 13 - det vill säga hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringarna.